ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-06-05 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (เฉพาะเงินสด) และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ (ดู : 1)


2020-06-04 รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานงบประมาณปี 63 รอบ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63) (ดู : 2)
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 29)
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 26)
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 88)
2020-05-25 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกผู้สูงอายุ เพื่อรับคู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 5)
2020-05-05 ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 15)
2020-05-05 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 13)
2020-04-20 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 165)
2020-04-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนเมษายน 2563 (ดู : 20)
2020-03-13 ขอประชาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2563 (ดู : 39)
2020-03-06 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 21)
2020-03-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 25)
2020-02-21 ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นสตรีไทยดีเด่นปี 2563 (ดู : 50)
2020-02-19 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ (ดู : 39)
2020-02-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ปีการศึกษา 2563 (ดู : 41)
2020-02-05 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยงชีพรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 49)
2020-02-04 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และรับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563 (ดู : 42)
2020-02-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู : 46)
2020-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 38)
2020-01-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 59)
2020-01-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 2563 (ดู : 45)
2020-01-08 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนมกราคม 2563 (ดู : 44)
2020-01-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 47)
2019-12-27 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 88)
2019-12-02 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 56)
2019-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราการอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 75)
2019-11-21 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (ดู : 52)
2019-11-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ-หนองเซา ม.9) งวดที่ 3,4,5 (ดู : 58)
2019-11-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ-หนองเซา ม.9) งวดที่ 1,2 (ดู : 58)
2019-11-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยงชีพรายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 69)
2019-10-22 ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 66)
2019-10-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายพงกะชี้-หนองตาโทน) (ดู : 66)
2019-10-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 64)
2019-10-08 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 53)
2019-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 82)
2019-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ 2563 (ดู : 82)
2019-09-09 ขอประชาสัมพันธ์การรับแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 292)
2019-09-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 93)
2019-09-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนภาษีและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 73)
2019-09-06 ขอประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงเทศตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 82)
2019-09-03 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2562 (ดู : 80)
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 106)
2019-08-19 ขอประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-067 สายพระเสด็จ-หนองเซา หมู่ที่ 9, 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 240)
2019-08-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 77)
2019-08-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิมเติม) (ดู : 78)
2019-08-02 โครงการ "กิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ" ประจำปี 2562 (ดู : 91)
2019-08-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายไหม่ เดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 150)
2019-07-04 กำหนดปฏิทินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 85)
2019-07-04 ขอแจ้งแผนการให้บริการเก็บขยะมูลฝอย (ดู : 80)
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็ข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ เดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 109)
2019-07-01 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) เดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 83)
2019-07-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยงชีพรายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2562 (ดู : 87)
2019-06-26 ขอรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนาซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ดู : 101)
2019-06-25 รายงานประชาคมระดับตำบลทบทวนแผน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 157)
2019-06-14 รายงานคำร้องขอรับการช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องทั่วไป และคำร้องขอน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 120)
2019-06-12 รายงานสรุปผลการเปินความพึงพอใจโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งในการให้บริการการจัดการขยะมูลฝอย (ดู : 227)
2019-06-06 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ดู : 385)
2019-06-06 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562 (ดู : 124)
2019-06-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (ดู : 129)
2019-05-31 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินยังชีพรายใหม่ (ดู : 116)
2019-05-31 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเต็ม) (ดู : 105)
2019-05-15 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ) (ดู : 97)
2019-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 108)
2019-05-03 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นการทำแบบสำรวจ (ดู : 197)
2019-05-02 ขอประชาสัมพันธ์โครงการวันเทศบาล 2562 (ดู : 119)
2019-04-30 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ เดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 177)
2019-04-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 101)
2019-04-22 ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 176)
2019-04-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่องสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9) (ดู : 112)
2019-04-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 144)
2019-04-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำสังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 242)
2019-03-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 163)
2019-03-29 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (ดู : 128)
2019-03-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 317)
2019-03-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ ทต.พระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 147)
2019-03-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนมีนาคม 2562 (ดู : 179)
2019-02-28 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 171)
2019-02-28 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน สุนัขและแมวกับเทศบาลตำบลพระเสด็จไว้แล้ว รอบที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 121)
2019-02-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่ิอง รับสมัครอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) รายใหม่ (ดู : 170)
2019-02-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่ิอง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2562 (ดู : 149)
2019-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เพิ่มเติม) รายใหม่เดือนมกราคม 2562 (ดู : 203)
2019-01-31 ขอประชาสมัพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ดู : 148)
2019-01-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 137)
2019-01-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) ม.7) (ดู : 132)
2019-01-25 แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทต.พระเสด็จ (ดู : 199)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็ข เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 142)
2019-01-02 ขอประชาสัมพันธ์การจจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนมกราคม 2562 (ดู : 146)
2019-01-02 ประการศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 254)
2019-01-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ้งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562 (ดู : 317)
2019-01-02 แจ้งกำหนดการให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 279)
2018-12-25 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 (ดู : 204)
2018-12-14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562 (ดู : 144)
2018-12-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 228)
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 141)
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 173)
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ดู : 219)
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 157)
2018-11-30 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 235)
2018-11-30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ดู : 169)
2018-11-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 141)
2018-11-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS ในขั้นตอนการทำแบบสำรวจฯ (ดู : 196)
2018-11-07 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (ดู : 260)
2018-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 229)
2018-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 184)
2018-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 152)
2018-11-05 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ดู : 219)
2018-10-30 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 150)
2018-10-30 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 189)
2018-10-24 สรุปการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 211)
2018-10-18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน (ดู : 191)
2018-10-18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน (ดู : 201)
2018-10-18 ประกาศ เรื่องมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 197)
2018-10-17 ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ดู : 201)
2018-10-17 ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนองค์กร (ดู : 171)
2018-10-17 ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 163)
2018-10-09 ขอประชาสัมพันธ์การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62 (ดู : 189)
2018-10-09 ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 184)
2018-10-03 ขอประชาสัมพันธ์การจจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 161)
2018-10-03 ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 297)
2018-10-02 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 758)
2018-10-02 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561(ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ) (ดู : 171)
2018-09-28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 177)
2018-09-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 193)
2018-09-26 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6,7,8,10 (ดู : 202)
2018-09-26 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) ของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี 2561 (ดู : 319)
2018-09-26 แผ่นพับโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561 (ดู : 235)
2018-09-26 ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 254)
2018-09-25 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 156)
2018-09-25 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 165)
2018-09-24 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 136)
2018-09-21 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 391)
2018-09-21 ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์น้ำและน้ำเสียในชุมชน (ดู : 166)
2018-09-07 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด (ดู : 194)
2018-09-07 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว (ดู : 185)
2018-08-31 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 200)
2018-08-30 ประกาศ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 171)
2018-08-30 ประกาศ เรื่อง แสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 398)
2018-08-15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 374)
2018-08-15 ประกาศเรื่องขอประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ดู : 164)
2018-08-10 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 150)
2018-08-08 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี 2561 (ดู : 216)
2018-08-04 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 189)
2018-08-01 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 251)
2018-07-26 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 (ดู : 151)
2018-07-20 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร (ดู : 190)
2018-07-04 ประกาศผลการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 (ดู : 197)
2018-06-29 ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ดู : 170)
2018-06-26 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี พ.ศ. 2560 (ดู : 140)
2018-06-15 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร (ดู : 246)
2018-06-07 กำหนดตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด (ดู : 207)
2018-06-01 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 211)
2018-05-31 ขอประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม (ดู : 303)
2018-05-31 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 (ดู : 264)
2018-05-31 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ (ดู : 241)
2018-05-21 กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 232)
2018-05-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (ดู : 245)
2018-04-24 ขอประชาสัมพันธ์ "วันเทศบาล" (ดู : 900)
2018-04-10 ขอประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เรื่อง (ดู : 409)
2018-03-22 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 331)
2018-03-22 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 291)
2018-03-22 ประกาศลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 270)
2018-03-13 ประกาศ เรื่องกำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 265)
2018-03-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 579)
2018-02-21 ประกาศเรื่องกำหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาของข้อมูลข่าวสาร ทต พระเสด็จ (ดู : 281)
2018-02-16 ประกาศกำหนดตรวจวันตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด (ดู : 263)
2018-02-12 กำหนดวัตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาขนาดเล็ก ม.10 บ้านหัวดุม (ดู : 293)
2018-02-07 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) (ดู : 1157)
2018-01-17 ประกาศกำหนดวันตรวการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพงกะชี้ - พระเสด็จ หมู่ที่ 7 (ดู : 280)
2017-12-29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงาน (ดู : 470)
2017-12-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 376)
2017-12-22 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน (ดู : 377)
2017-12-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง หมู่ที่ 7,8 (ดู : 254)
2017-11-20 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ดู : 260)
2017-11-14 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลในการมีส่วนร่วมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 330)
2017-11-02 ประกาศการกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 263)
2017-11-01 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2561 (ดู : 421)
2017-10-30 ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... (ดู : 346)
2017-10-25 กฎหมาย ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (ดู : 463)
2017-10-25 กฎหมาย ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 (ดู : 328)
2017-10-16 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 337)
2017-09-29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 359)
2017-09-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 406)
2017-09-26 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 355)
2017-09-26 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 348)
2017-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 (ดู : 421)
2017-08-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ดู : 295)
2017-08-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 274)
2017-07-31 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง (ดู : 274)
2017-07-26 แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการพิจารณาวิธีคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 600)
2017-07-21 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 415)
2017-07-18 ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน (ดู : 299)
2017-07-04 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 514)
2017-05-23 ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (ดู : 337)
2017-05-09 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดเหล็กท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (ดู : 420)
2017-02-24 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 (ดู : 588)

2020-05-18 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (ดู : 8)


2020-05-14 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ถนน คสล. จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 (ดู : 11)
2020-05-12 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2 (ดู : 10)
2020-05-07 สัญญาจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (ดู : 8)
2020-05-01 แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง (ดู : 11)
2020-04-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง (ดู : 18)
2020-04-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20)
2020-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
2020-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (ดู : 16)
2020-04-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. พ.ศ. 2563) (ดู : 17)
2020-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 17)
2020-04-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
2020-04-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (ดู : 18)
2020-04-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 21)
2020-04-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 21)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 (ดู : 22)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 (ดู : 26)
2020-03-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ดู : 24)
2020-03-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 (ดู : 18)
2020-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23)
2020-03-04 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านร้องสมอ) (ดู : 26)
2020-03-04 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง (ดู : 23)
2020-03-02 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่ง ช่วงที่ 2 หมู่ 5 (จากบ้านนายแบน ขุดขำ ถึงบ้านนายลือ ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26)
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครองการก่อสร้างถนน คสล. สายไผ่งาน หมู่ 5 (ดู : 33)
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง หมู่ 5 (ดู : 37)
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมแซมประปา หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง (ดู : 30)
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซ่อมแซมประปา หมู่ 9 บ้านร้องสมอ (ดู : 29)
2020-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย 4 ฉ่ำพราวทุ่งทอง ช่วงที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง) (ดู : 28)
2020-02-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านร้องสมอ) (ดู : 30)
2020-02-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง (ดู : 34)
2020-01-24 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1 (ดู : 41)
2020-01-24 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ (ดู : 47)
2020-01-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 35)
2020-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ) (ดู : 41)
2020-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไผ่งาม ม.5) (ดู : 38)
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1 (ดู : 51)
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1 (ดู : 43)
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1 (ดู : 43)
2020-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38)
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ (ดู : 40)
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ (ดู : 49)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านร้องสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านพงกะชี จุดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ม.8 บ้านน้ำพุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 56)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 56)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ม.8 บ้านน้ำพุ) (ดู : 47)
2019-12-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านพงกะชี้ จุดที่ 1) (ดู : 41)
2019-12-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านเนินซ่าน) (ดู : 191)
2019-12-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านเกาะกลาง) (ดู : 323)
2019-10-15 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 312)
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายบ้านพงกะชี้ - หนองตาโทน (ตอน 2) หมู่ที่ 7 (ดู : 124)
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายซอย 3 หนองดู่ (ต่อตากเดิม) หมู่ที่ 7 (ดู : 76)
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายซอย 1 ร่มเย็น หมู่ที่ 7 (ดู : 74)
2019-08-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 (ดู : 695)
2019-08-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 (ดู : 406)
2019-08-01 ประกาศเทศบาลตำบพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 1) หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 81)
2019-08-01 ประกาศเทศบาลตำบพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน 1) หมู่ที่ 9 (ดู : 75)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย1 ร่มเย็น หมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาก่สร้างถนน คสล. สายซอย1ร่มเย็น หมู่7 (ดู : 79)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่ (ต่อจากเดิม) หมู่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 79)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่ (ต่อเติมจากเดิม) หมู่7 (ดู : 145)
2019-07-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดตถ์ (ดู : 74)
2019-07-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดตถ์ (ดู : 84)
2019-07-23 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หนองเซา หมู่ที่ 9,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดตถ์ (ดู : 381)
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพงกะชี้ หนองตาโทน (ตอน2) หมู่ที่ 7 (ดู : 86)
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพงกะชี้ หนองตาโทน (ตอน2) หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 88)
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่ 9) (ดู : 84)
2019-07-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 337)
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย1ร่มเย็น หมู่ที่7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 94)
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวเราคาจ้างก่สร้างถนน คสล.ซอย3 หนองดู่ (ต่อจากเดิอม) หมู่ที่7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 104)
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาการรจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ หมู่ที่7 (ดู : 80)
2019-07-18 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ม.6,10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 148)
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคาการจัดซื้อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานายโพธิ์ จันทร์สุข (ตอน1) หมู่ที่9 (ดู : 96)
2019-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย1ร่มเย็น หมู่7 (ดู : 69)
2019-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 95)
2019-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ - หนองเซา ม. 9,10 (ดู : 93)
2019-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ ม.9,10 (ดู : 86)
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ ม.6,10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (ดู : 81)
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ ม.6,10 (ดู : 83)
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 88)
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 84)
2019-06-26 ขอประชาสัมพันธ์การเปิยเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ (ดู : 100)
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85)
2019-06-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ (ดู : 130)
2019-06-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 36-006 สายพระเสด็จ (ดู : 82)
2019-05-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 95)
2019-04-04 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6,7,8,9,10 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 159)
2019-03-20 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย 2 (เลียบคลองน้ำโจน) หมู่ที่ 5 (ดู : 144)
2019-03-20 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8 (ดู : 151)
2019-03-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเรณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9 (ดู : 156)
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9 (ดู : 112)
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9 (ดู : 127)
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 (ดู : 109)
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 (ดู : 138)
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8 (ดู : 129)
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8 (ดู : 124)
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย 2 (เลียบคลองน้ำโจน) หมู่5 (ดู : 125)
2019-03-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม)ซอย2 หมู่ที่ 5 (ดู : 134)
2019-02-22 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9 (ดู : 158)
2019-02-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9 (ดู : 126)
2019-02-08 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ (ดู : 168)
2019-02-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระสเด็จ เรื่ิอง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเสด็จ หมู่ที่ 6, 7, 8 และ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 140)
2019-01-25 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 250)
2019-01-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 (ดู : 130)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ (ดู : 149)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (ดู : 142)
2019-01-21 ประกาศปะชาสัมพันธ์สัญญาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 171)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 139)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV) (ดู : 126)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ (ดู : 149)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 (ดู : 147)
2019-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน2) หมู่ที่ 7 (ดู : 127)
2019-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มตามี-พงกะชี หมู่ที่ 8 (ดู : 146)
2019-01-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปั้มตามี-พงกะชี หมู่ที่ 8 (ดู : 135)
2019-01-10 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ - ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปั้มตามี-พงกะชี หมู่ที่ 8 (ดู : 183)
2019-01-08 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่ที่ 9 (ดู : 145)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม 6 หมู่ที่ 9 (ดู : 154)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยางบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5 (ดู : 135)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยางบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5 (ดู : 126)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ริมทุ่ง ตอน2 ม.7 บ้านพงกะชี (ดู : 120)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ตอน2 ม.7 บ้านพงกะชี (ดู : 128)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเกตุ ตันหิง ม.8 บ้านตลิ่งต่ำ (ดู : 150)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณคลองหนองยายทิพย์ หมู่9 (ดู : 168)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มตามี พงกะชี หมู่ 8 (ดู : 148)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย2 เลียบคลองน้ำโจน หมู่ 5 (ดู : 159)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยางสายบ้านห้วยไร่ ม.5 (ดู : 208)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน2) ม.7 (ดู : 132)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) ซอย2 เลียบคลองน้ำโจน ม.5 (ดู : 145)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณคลองหนองยายทิพย์ ม.9 (ดู : 147)
2018-12-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านห้วยไร่ ม.5 (ดู : 183)
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ (ดู : 134)
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง ม.8 (ดู : 136)
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปั๊มตามี-พงกะชี ม.8 (ดู : 135)
2018-12-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (คลองหนองยายทิพย์ ม.9) (ดู : 189)
2018-12-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) หมู่ที่ 7 (ดู : 144)
2018-12-21 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (ดู : 182)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8) (ดู : 132)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. สายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 5) (ดู : 152)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอย6 ริมทุ่ง(ตอน2) หมู่ที่ 7) (ดู : 163)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. สายปั้มตามี-พงกะชี้ หฟมู่ที่ 8) (ดู : 152)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล. ซอยประปา ข้างคุ้ม6 หมู่ที่ 9) (ดู : 146)
2018-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ถนน คสล.(ทางเชื่อม)ซอย 2 เลียบคลองน้ำโจน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่) (ดู : 201)
2018-12-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-006 สายพระเสด็จ (ดู : 146)
2018-12-14 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนน คสล. อต.ถ.36-006 (ดู : 146)
2018-10-30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 175)
2018-10-22 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และลงลูกรังถนนหน้าคุ้ม 1 ม.7 (ดู : 472)
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หนองดู่ ตอน 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 (ดู : 196)
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8 (ดู : 2520)
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9 (ดู : 254)
2018-10-09 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนดง หมู่ที่ 10 (ดู : 272)
2018-09-26 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6,7,8,10 (ดู : 200)
2018-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9 (ดู : 163)
2018-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9 (ดู : 182)
2018-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8 (ดู : 174)
2018-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8 (ดู : 201)
2018-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบนดง หมู่ที่ 10 (ดู : 167)
2018-09-25 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบนดง หมู่ที่ 10 (ดู : 161)
2018-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ ตอน2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 (ดู : 203)
2018-09-25 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ ตอน2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 (ดู : 205)
2018-09-19 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10 (ดู : 316)
2018-09-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่10 (ดู : 179)
2018-09-19 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10 (ดู : 195)
2018-09-11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเกตุ ตันหิง หมู่ที่ 8 (ดู : 148)
2018-09-11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอย 2 (เลียบคลองน้ำโจน) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่ (ดู : 157)
2018-09-11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่ (ดู : 146)
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนดง (ซอย 2 บ้านหัวดุม) หมู่ที่ 10 (ดู : 155)
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคชัย หมู่ที่ 9 (ดู : 186)
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเด่น สีสาย หมู่ที่ 8 (ดู : 144)
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 หนองดู่ ตอน 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 (ดู : 179)
2018-09-10 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง(ตอน 2) หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้ (ดู : 187)
2018-08-30 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 206)
2018-08-30 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 177)
2018-08-27 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 3 หนองดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 310)
2018-08-24 สัญญาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 271)
2018-08-14 สัญญาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 350)
2018-08-14 สัญญาจ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 362)
2018-08-06 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ปั๊มตามี - พงกะชี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 211)
2018-07-31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 157)
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 193)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 201)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 195)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 237)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบบเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 225)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 234)
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 202)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 200)
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 199)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู้บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 185)
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 200)
2018-07-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 173)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 175)
2018-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชื้อ-ผู้ยื่นซอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั (ดู : 178)
2018-07-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 210)
2018-07-24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 195)
2018-07-20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อเหล็ก คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 200)
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ทางเชื่อม) ซอยไผ่งาม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 178)
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และถนนลูกรังหน้าคุ้ม 1 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 263)
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่10 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 224)
2018-07-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 239)
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 222)
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ท่อเหลี่ยม คสล. คลองเนินไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 372)
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 194)
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 296)
2018-07-13 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางเชื่อม) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง (ดู : 201)
2018-07-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด (ดู : 211)
2018-07-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว (ดู : 199)
2018-07-13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม (ดู : 197)
2018-06-22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม (ดู : 238)
2018-06-22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว (ดู : 429)
2018-06-22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด (ดู : 258)
2018-06-01 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 208)
2018-04-30 ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานก่อสร้าง (ดู : 225)
2018-04-30 ประกาศผลผู้ชนะการเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประเสริฐ เกิดสา - บ้านนายรณรงค์ เรือนคำ หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 228)
2018-03-23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หนองดู่ หมู่ที่ 7 บ้านพงกะชี้ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีปรัะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 266)
2018-03-12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตผสมเหล็ก รูปตัวยู หมูที่ 10 (ดู : 628)
2018-03-12 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยน้ำพุเหนือ หมู่ที่ 8 (ดู : 398)
2018-03-12 บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ดู : 453)
2018-03-09 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 313)
2018-03-07 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 219)
2018-03-07 ประกาศราคากลาง (ดู : 219)
2018-03-07 ประกาศผู้ซื้อซอง/ผู้รับซอง (ดู : 190)
2018-03-07 ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา (ดู : 178)
2018-03-07 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 215)
2018-03-07 แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 204)

2020-03-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 26)


2020-03-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 23)
2020-03-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 166)
2020-01-29 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 47)
2020-01-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 46)
2020-01-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 85)
2020-01-06 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 47)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 60)
2019-12-13 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 363)
2019-09-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (ดู : 92)
2019-09-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 114)
2019-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 751)
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 103)
2019-08-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 135)
2019-03-22 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 167)
2019-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 383)
2018-07-10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 247)
2018-07-09 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ดู : 191)
2018-06-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 220)
2018-06-20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 237)
2018-06-19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลืกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 199)
2018-06-13 ประกาศเชิญชวนบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 241)
2018-06-05 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่งท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง (ดู : 226)
2018-05-17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 541)
2018-03-29 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 470)
2018-03-29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (ดู : 394)
2018-03-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 530)
2018-03-26 ประกาศ เรื่องเลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) (ดู : 470)
2018-03-26 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 419)
2018-03-20 รายชื่อผู้มัสิทธิสอบคนงานทั่วไป (ดู : 432)
2018-03-20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ มี.ค (ดู : 636)
2018-03-20 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ มี.ค.2561 (ดู : 383)
2018-03-06 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 179)
2017-07-21 ประกาศเชิญชวนบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 373)

2020-05-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนเดือนเมษายน 2563 (ดู : 8)


2020-04-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 13)
2020-04-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) (ดู : 14)
2020-04-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 19)
2020-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ลงทะเบียนเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 20)
2020-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเนินซ่าน (บ้านร้องสมอ) ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) (ดู : 18)
2020-02-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) (ดู : 25)
2020-02-18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดู : 271)
2020-01-16 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 41)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 67)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 69)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 90)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 58)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตแลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 61)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 70)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ดู : 53)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 52)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 52)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ (ดู : 46)
2019-12-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล (ดู : 110)
2019-10-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 59)
2019-10-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 61)
2019-10-17 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ดู : 64)
2019-10-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 ร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) (ดู : 67)
2019-09-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 469)
2019-08-05 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 70)
2019-08-01 ประกาศเทศบาลตำบพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 80)
2019-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 73)
2019-07-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 345)
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ศพด (ดู : 439)
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านตลิ่งต่ำ ภาคเรียนที่ 1/2561 (ดู : 285)
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก (ดู : 553)
2019-06-21 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 171)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู (ดู : 120)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำและภารกิจ (ดู : 90)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (ดู : 358)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครู (ดู : 79)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (ดู : 76)
2019-06-20 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ดู : 82)
2019-06-06 คำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลประเมินความพึงพอใจประชาชน (ดู : 102)
2019-05-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (ดู : 105)
2019-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 85)
2019-05-03 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 144)
2019-04-24 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 97)
2019-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 (ดู : 122)
2019-02-28 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 111)
2019-02-26 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดฝุ่นละออง (ดู : 122)
2019-02-14 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 260)
2019-02-04 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่ิอง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2562 (ดู : 128)
2019-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เพิ่มเติม) รายใหม่เดือนมกราคม 2562 (ดู : 129)
2019-01-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 136)
2019-01-25 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 6 ริมทุ่ง (ตอน 2) ม.7) (ดู : 137)
2019-01-03 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็ข เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 131)
2018-12-07 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 152)
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 148)
2018-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 150)
2018-10-31 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง (ดู : 149)
2018-10-30 ประกาศสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 151)
2018-10-29 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (ดู : 187)
2018-10-19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ดู : 114)
2018-10-19 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส (ดู : 176)
2018-10-18 ประกาศ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 157)
2018-10-18 ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 141)
2018-10-18 ประกาศ เรื่อว การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 183)
2018-05-03 ประกาศ เรื่อง การจัดลำดับคนพิการที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยระดับตำบล ประจำปี 2561 (ดู : 241)
2018-04-02 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพระเสด็จ (ดู : 376)
2018-03-07 แผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 328)
2017-08-04 ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place Service Provider) (ดู : 305)
2017-07-20 ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือก ในการจ้างก่อสร้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 328)
2017-06-27 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 262)

2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล (ดู : 80)


2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่10 บ้านหัวดุม (ดู : 75)
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่9 บ้านเนินซ่าน (ดู : 76)
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่8 บ้านตลิ่งต่ำ (ดู : 78)
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่7 บ้านพงกะชี้ (ดู : 72)
2019-06-25 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่5 บ้านห้วยไร่ (ดู : 78)
2019-04-03 รายงานการประชุมประชาคมตำบล (ดู : 181)
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่9 บ้านเนินซ่าน (ดู : 133)
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่10 บ้านหัวดุม (ดู : 119)
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่8 บ้านตลิ่งต่ำ (ดู : 119)
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่7 บ้านพงกะชี้ (ดู : 108)
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคม หมู่ที่5 บ้านห้วยไร่ (ดู : 126)
2019-04-03 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล (ดู : 163)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านพงกะชี (ดู : 153)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านห้วยไร่ (ดู : 168)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านตลิ่งต่ำ (ดู : 136)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านหัวดุม (ดู : 154)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนบ้านเนินซ่าน (ดู : 154)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล (ดู : 152)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่7 (ดู : 147)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่5 (ดู : 125)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่9 (ดู : 132)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่8 (ดู : 132)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนหมู่10 (ดู : 152)
2018-10-30 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชาคมชุมชนตำบล (ดู : 141)
2018-10-30 รายงานประชาคม ม10 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2 (ดู : 197)
2018-10-30 รายงานประชาคม ม10 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2 (ดู : 131)
2018-10-30 รายงานประชาคม ม9 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2 (ดู : 225)
2018-10-30 รายงานประชาคม ม8 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2 (ดู : 221)
2018-10-30 รายงานประชาคม ม7 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2 (ดู : 240)
2018-10-30 รายงานประชาคม ม5 เทศบาลเคลื่อนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.2 (ดู : 207)
2018-10-30 รายงานการประชุมประชาคมตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) เพิ่มเติม ฉ.1 (ดู : 321)

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งต่ำ

ปราชญ์ชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลพระเสด็จ

99/11 หมู่ 10 บ้านหัวดุม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร  055-479726
เว็บไซต์ : www.phrasadet.go.th

99/11 หมู่10 บ้านหัวดุม ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล